Auto

Na Kokořín se lze dostat ze třech hlavních směrů: Mělník, Dubá, Mladá Boleslav.
Nejčastějąí příjezdová trasa vede přes Mělník směr Kokořín | Mąeno. V tomto směru lze za obcí Chloumek volit ze dvou variant přijezdu na Kokořín. Pokud se odbočí z hlavní silnice vlevo směr Vysoká přijede se do obce Kokořín silnicí vedoucí mezi poli.

Druhá varianta příjezdu je rozhodně romantičtějąí a proto i vyhledávanějąí. Neodbočí se za obcí Chloumek vlevo, ale pokračuje se dále směr Mąeno.
Před ľelezničním přejezdem u obce Lhotka se odbočí vlevo a zde jiľ je údolí říčky Pąovky, které vede přes Kokořínský důl.
Jak vyplývá z názvu, Kokořínský Důl je součástí obce Kokořín a leľí v údolí pod obcí Kokořín. Vzdálenost mezi oběma částmi je cca 2 km.

Druhým nejčastějąím příjezdovým tahem je komunikace vedoucí z Dubé do Mąena. Opět lze volit dvě moľnosti příjezdu na Kokořín.
První varianta je vhodnějąí při cestě do obce Kokořín a v tomto případě je potřeba přibliľně po 5 km od Dubé odbočit vpravo směr Střezivojice, Dobřeň, Jestřebice a Kokořín.
V případě druhém se pokračuje od Dubé po hlavní silnici aľ do obce Ráj, kde se odbočí vlevo a přes Vojtěchov se dojede do Kokořínského Dolu.

Poslední směr je od Mladé Boleslavi přes Katusice a Vrátno do Mąena.
Ve Mąeně na náměstí se odbočí doprava a na daląí křiľovatce vlevo přes Romanov do obce Ráj. Zde se uhne vlevo směr Vojtěchov a Kokořín Důl.

Itinerář:

a) Mělník | Chloumek | po 1 km vlevo | Střednice | Vysoká | Bosyně | Janova Ves | Kokořín
b) Mělník | Chloumek | po 2 km před ľel. přejezdem vlevo | Harasov | Kokořín Důl

a) Dubá | Rozprechtice | Křenov | po 4 km od Dubé | vpravo | Střezivojice | Dobřeň | Jestřebice | Kokořín
b) Dubá | Rozprechtice | Křenov | Tuboľ | Konrádov | Ráj | vpravo | Vojtěchov | Kokořínský důl
Mladá Boleslav | Dalovice | Bukovno | Líny | Katusice | Kluky | Vrátno | Mąeno | Romanov | Ráj | vlevo | Vojtěchov | Kokořínský důlAutobus

Stejně jako individuální doprava i hromadná autobusová doprava přijíľdí na Kokořín ze třech různých směrů.
Opět je nejfrekventovanějąím směr od Mělníka, odkud patrně je nejlepąí spojení.
Na autobusovém nádraľí v Mělníku můľete vyuľít dvou přepravních firem: ČSAD a SOK. Ceny jízdného jsou přibliľně stejné a rozdíl je pouze ve vozidlech. Zatím co ČSAD pouľívá autobusy Karosa, společnost SOK vsadila na ekonomičtějąí mikrobusy, které si vyslouľili přezdívku Kokobusy. Obě společnosti jezdí jak do obce Kokořín tak i do Kokořínského dolu.
Příjezd na Kokořín z Dubé a z Mladé Boleslavy je malinko komplikovanějąí, protoľe je potřeba přestupovat. Při cestě z Dubé je nejvhodnějąí vystoupit v obci Ráj a počkat na daląí spoj do Kokořínského Dolu. Ti co nechtějí čekat mohou pohodlně ujít 5 km do Kokořínského Dolu.
Podobný postup je i při cestě z Mladé Boleslavi jen s tím rozdílem, ľe přestoupit se dá jiľ ve Mąeně. Pro tuto variantu je cesta pěąky do Kokořínského dolu o cca 4 km deląí neľ varianta přestupu v Ráji, kam se také z Mladé Boleslavi dá dojet.
Pro vyhledávání spojů lze pouľít www.vlak-bus.cz
Cyklobus
Pro dopravu cyklistů v rámci Kokořínska můľete vyuľít Cyklobus - jízdní řád


Vlak

Ač má Česká republika jednu z nejhustąích vlakových sítí na světě, Chráněnou krajinou oblastí Kokořínsko ľádná ľelezniční tra» neprochází.
I přesto lze ľeleznici pro dopravu na Kokořín pouľít a to tra» Mělník | Mladá Boleslav (076). V případě této volby se nejčastěji jako výstupní stanice pouľívá ľelezniční stanice Kanina, ze které je to do Kokořínského Dolu cca 3 km. Také lze vystoupit v ľelezniční stanici Lhotka a po červené turistické značce dojít 7 km do Kokořínského Dolu.
Pro vyhledávání spojů lze pouľít www.vlak-bus.cz


Nahoru